تلفن AEMBearings
تلفن ها :
051-37665347
09354117894 عدالتی
Whats App
+98 9354117894
تماس با ما
« AEMBearings.IR »
AEM Bearings » خبرها » آموزش پسوند های سری 2000 و 1000

آموزش پسوند های سری 2000 و 1000

نماد K :بیانگر این است که بلبرینگ کنیک است یا یک طرف بلبرینگ حالت استاندارد و طرف دیگر 2+ میلیمتر بزرگتر است 


برای مثال: بلبرینگ 1210  اگر از دو طرف داخل بلبرینگ اندازه گیری شود کلیس عدد 50 میلیمتر را نشان میدهید

درصورتی که بلبرینگ 1210K باشد از یک طرف داخل بلبرینگ 50 اندازه گیری میشود و از طرف دیگر 52 که نشان دهنده کنیک بودن یا همان K بودن بلبرینگ است. این نماد  بیشتر در بلبرینگ های سری 22 هزار 23 هزار  و 24 هزار و  سری هزار دوست و 

سیصد دیده میشود ولی در بعضی موارد در بلبرینگ های سری 6هزار و سر ی UC هم دیده شده که بسیار کم یاب و کم مصرف است

نماد H : این نماد برای چکنت بلبرینگ های سری هزار و دو هزار به کار میرود

نماد KH : برای بلبرینگ های سری هزار به کار میرود مانند 1210KHاین بلبرینگ ها کنت های داخلی آن همراه با ساچمه ها حالت دورانی از هر طرفی را دارد. ساچمه این بلبرینگ ها استوانه ای  است.

این بلبرینگ ها به  4 حالت موجود میباشد

حالت ساده CC (مهره چکنت به آن متصل نمیشود) 

حالت M (دارای چنگ برنجی . مهره چکنت به آن متصل نمیشود) 

حالت K (یک طرف آن بزرگتر  از طرف دیگری هست تا مهره چکنت به آن وصل شود)

حالت KM(دارای چنگ برنجی  . این حالت بلبرینگ Kمیباشد  و مهره چکنت به آن متصل است)

23 شهریور 1396, 23:30 / خبرها / آموزش پسوند بلبرینگ ها

نظر بدهید


up